16.10.2013

16.10.13

15 października br. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o scalaniu i wymianie gruntów, której podstawowym celem jest stworzenie korzystniejszych warunków gospodarowania w rolnictwie i leśnictwie poprzez poprawę struktury obszarowej gospodarstw rolnych i gruntów leśnych.
Ustawa zalicza inwestora realizującego inwestycje celu publicznego na obszarach scalenia do katalogu podmiotów partycypujących w kosztach postępowania scaleniowego (obok Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, która dokonuje tego w czasie budowania autostrady) oraz zagospodarowania poscaleniowego. Rozszerzono katalog przesłanek umożliwiających wszczęcie postępowania scaleniowego z urzędu o sytuacje wystąpienia w takiej sprawie inwestora, którego działalność spowodowała lub spowoduje znaczne pogorszenie rozłogów gruntów albo organu właściwego w zakresie ochrony przyrody, w przypadku, gdy korzystanie z gruntów, na których ochronie podlegają zagrożone wyginięciem gatunki roślin i zwierząt lub siedlisk przyrody, stało się niemożliwe lub istotnie ograniczone. Umożliwiono zmianę przebiegu granic nieruchomości zabudowanych w trakcie scalania gruntów bez zgody dotychczasowego właściciela, z zastrzeżeniem, że taka zmiana nie może pogorszyć warunków korzystania z nieruchomości. Od zgody uczestnika scalenia będzie uzależnione wydzielenie na jego rzecz gruntów zabudowanych.
Jednocześnie zostaną zachowane dotychczasowe przesłanki takiego wydzielenia w postaci uzyskania zgody dotychczasowego właściciela, który dokona rozbiórki lub przeniesienia zabudowań w oznaczonym terminie, albo wyrazi zgodę na dokonanie rozliczenia wartości zabudowań.
Zmiana obowiązuje od 15 października 2013 r.

16.10.13
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z:
Skomentowano 0 razy

Najpopularniejsze

Nie znaleziono żadnych artykułów.