W 2013 roku będzie mniej sprawozdań w zakresie ochrony środowiska

Ustawa z dnia 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce (Dz. U. poz. 1342) wprowadza kilka ważnych zmian w zakresie sprawozdawczości związanej z korzystaniem ze środowiska.
Od 2013 r. podmioty korzystające ze środowiska będą wnosiły opłatę za korzystanie ze środowiska oraz przekazywały marszałkowi województwa wykazy zawierające informacje i dane wykorzystane do ustalenia wysokości opłat tylko raz w roku – w terminie do 31 marca następnego roku.
Zakres przekazywanych informacji pozostanie bez zmian. W dalszym ciągu korzystający ze środowiska będą składali wykazy zawierające informacje i dane o:

  1. ilości i rodzajach gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza oraz danych, na podstawie których określono te wielkości oraz o wysokości należnych opłat,
  2. ilości i jakości pobranej wody powierzchniowej i podziemnej oraz o wysokości należnych opłat,
  3. ilości i stanie oraz składzie ścieków wprowadzanych do wód i do ziemi oraz o wysokości należnych opłat,
  4. o składowanych odpadach oraz o wysokości należnych opłat.

Zniesiony został również obowiązek przekazywania przez korzystających ze środowiska wykazów wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska a także, w przypadku podmiotów składujących odpady, wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta. Obowiązek ten został przeniesiony na marszałka województwa.
Od przyszłego roku nie będzie się wnosiło opłat z tytułu tych rodzajów korzystania ze środowiska, których roczna wysokość wnoszona na rachunek urzędu marszałkowskiego nie przekroczy 800 zł. Opłaty za korzystanie ze środowiska oraz wykaz zawierający informacje i dane wykorzystane do ustalenia wysokości opłaty za II półrocze 2012 r. należy wnieść zgodnie z dotychczas obowiązującymi zasadami, czyli do 31 stycznia 2013 r.