Strona główna » Prawo » Nowe prawo

Nowe prawo

Wykaz oraz profesjonalne omówienia najnowszych zmian w prawie. Eksperci analizują wprowadzone w stanie prawnym zmiany i porównują je do stanu obowiązującego poprzednio.

Najnowsze zmiany w prawie

Z dniem 1 lutego zniesione zostały dyskryminujące ograniczenia w zakresie wstępu osób niepełnosprawnych korzystających z pomocy psów do parków narodowych i rezerwatów przyrody oraz na plaże i kąpieliska. Zgodnie z nowymi przepisami osoby niepełnosprawne mają prawo wstępu do wskazanych miejsc również z psami asystującymi.
Z dniem 1 lutego 2013 r. weszła w życie ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. poz. 73), której celem jest zniesienie ograniczeń w zakresie wstępu osób niepełnosprawnych z psami asystującymi do parków narodowych i rezerwatów przyrody, jak również na plaże i kąpieliska.
Nowelizacja zmodyfikowała treść art. 15 ust. 1 pkt 16 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.), poprzez dopuszczenie możliwości wstępu psa asystującego wraz z osobą niepełnosprawną na obszar parku narodowego oraz rezerwatu przyrody objętych ochroną ścisłą lub czynną.
Natomiast w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.) doprecyzowano treść art. 20a ust. 1, w taki sposób, iż wynika z niego, że osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma obecnie prawo wstępu do parków narodowych i rezerwatów przyrody oraz na plaże i kąpieliska. Adam Bochentyn

W dniu 17 stycznia 2013 r. wchodzi w życie nowelizacja Kodeksu pracy oraz niektórych innych ustaw, która skraca czas oczekiwania na realizację procedur związanych z zakładaniem firmy oraz ogranicza obowiązki pracodawców.
Zgodnie z ustawą potwierdzenie nadania numeru NIP firmom rozpoczynającym działalność gospodarczą, innym niż osoby fizyczne, będzie wydawane w ciągu 3 dni, a nie 14 jak to było określone w dotychczasowych przepisach. Ponadto, nowelizacja zwalnia pracodawców z obowiązku zgłaszania do Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowej Inspekcji Sanitarnej informacji o miejscu, rodzaju i zakresie wykonywanej działalności. Inspekcje będą pozyskiwać te dane z rejestru firm Głównego Urzędu Statystycznego i rejestru kont płatników, prowadzonego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Ustawa z dnia 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce (Dz. U. poz. 1342) wprowadza kilka ważnych zmian w zakresie sprawozdawczości związanej z korzystaniem ze środowiska.
Od 2013 r. podmioty korzystające ze środowiska będą wnosiły opłatę za korzystanie ze środowiska oraz przekazywały marszałkowi województwa wykazy zawierające informacje i dane wykorzystane do ustalenia wysokości opłat tylko raz w roku – w terminie do 31 marca następnego roku.
Zakres przekazywanych informacji pozostanie bez zmian. W dalszym ciągu korzystający ze środowiska będą składali wykazy zawierające informacje i dane o:

  1. ilości i rodzajach gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza oraz danych, na podstawie których określono te wielkości oraz o wysokości należnych opłat,
  2. ilości i jakości pobranej wody powierzchniowej i podziemnej oraz o wysokości należnych opłat,
  3. ilości i stanie oraz składzie ścieków wprowadzanych do wód i do ziemi oraz o wysokości należnych opłat,
  4. o składowanych odpadach oraz o wysokości należnych opłat.

Zniesiony został również obowiązek przekazywania przez korzystających ze środowiska wykazów wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska a także, w przypadku podmiotów składujących odpady, wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta. Obowiązek ten został przeniesiony na marszałka województwa.
Od przyszłego roku nie będzie się wnosiło opłat z tytułu tych rodzajów korzystania ze środowiska, których roczna wysokość wnoszona na rachunek urzędu marszałkowskiego nie przekroczy 800 zł. Opłaty za korzystanie ze środowiska oraz wykaz zawierający informacje i dane wykorzystane do ustalenia wysokości opłaty za II półrocze 2012 r. należy wnieść zgodnie z dotychczas obowiązującymi zasadami, czyli do 31 stycznia 2013 r.

14 listopada opublikowano dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/30/UE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie koordynacji gwarancji, jakie są wymagane w państwach członkowskich od spółek w rozumieniu art. 54 akapit drugi Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w celu uzyskania ich równoważności, dla ochrony interesów zarówno wspólników, jak i osób trzecich w zakresie tworzenia spółki akcyjnej, jak również utrzymania i zmian jej kapitału (Dz. Urz. UE L 315 z 14.11.2012, s. 74), która zastąpiła dotychczasową dyrektywę 77/91/EWG (Dz. Urz. WE L 26 z 31.1.1977, s. 1). U podstaw wydania nowej regulacji zastępującej dotychczasowe przepisy leżą dwie przyczyny. Po pierwsze, poprzednia regulacja została kilkakrotnie znacząco zmieniona, w związku z czym w celu zapewnienia jej jasności i zrozumiałości należało nanieść dotychczasowe zmiany na tekst regulacji.
Po drugie, konieczne okazało się wprowadzenie nowej poprawki uwzględniającej wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie C-133/06, który wymusił przeredagowanie art. 6 ust. 3 dyrektywy 77/91/EWG w celu usunięcia istniejącej wtórnej podstawy prawnej oraz wprowadzenia przepisu o zbadaniu oraz, w razie potrzeby, o korekcie kwoty, o której mowa w ust. 1 tego artykułu.

Przedsiębiorca zatrudniający osoby pozbawione wolności może złożyć wniosek o wypłatę ryczałtu z tytułu zwiększonych kosztów zatrudnienia tych osób. Do wniosku nie będzie już musiał załączyć potwierdzonej kopii aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Wystarczy, że złoży w tej sprawie oświadczenie. Obowiązek złożenia potwierdzonej kopii lub zaświadczenia będzie ciążył jedynie na przedsiębiorcach wpisanych do rejestru albo ewidencji, z których informacje nie są ujawnione w ogólnodostępnych sieciach teleinformatycznych.
Tak wynika z rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy (Dz. U. poz. 1132).
Z tytułu zwiększonych kosztów zatrudnienia osób pozbawionych wolności przedsiębiorcy zatrudniający te osoby otrzymują ze środków Funduszu Aktywizacji ryczałt w wysokości 20% wartości wynagrodzeń przysługujących zatrudnionym osobom pozbawionym wolności. Ryczałt wypłaca się na wniosek przedsiębiorcy, złożony za pośrednictwem jednostki organizacyjnej Służby Więziennej, która skierowała osoby pozbawione wolności do zatrudnienia u przedsiębiorcy. Przedsiębiorca może składać wniosek nie częściej niż co trzy miesiące.
Zgodnie z nowelizacją, do pierwszego wniosku o wypłatę ryczałtu przedsiębiorca będzie mógł załączyć (zamiast potwierdzonej kopii aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) oświadczenie o numerze wpisu we właściwym rejestrze albo wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wraz z podaniem Numeru Identyfikacji Podatkowej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru albo zgłoszenia do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
Obowiązek złożenia potwierdzonej kopii aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo ewidencji, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku, będzie nadal ciążył na przedsiębiorcach podlegających wpisowi do rejestru albo ewidencji, z których informacje nie są ujawnione w ogólnodostępnych sieciach teleinformatycznych.
Zmiana wchodzi w życie 1 listopada 2012 r.

Stopa procentowa odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego obowiązująca 1 października 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. wynosi 4,51%.
Odsetki należne od ZUS otwartym funduszom emerytalnym oblicza się według zmiennej stopy procentowej, obowiązującej dla kolejnych trzymiesięcznych okresów, rozpoczynających się pierwszego dnia każdego kwartału kalendarzowego. Wysokość zmiennej stopy procentowej jest obliczana jako średnia arytmetyczna średnich ważonych stóp rentowności 52-tygodniowych bonów skarbowych sprzedanych na czterech ostatnich przetargach, które odbyły się do końca miesiąca poprzedzającego ostatni miesiąc przed rozpoczęciem danego kwartału, i jest zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku.
Komunikat z dnia 18 września 2012 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego (M.P. poz. 672) określa wysokość tak ustalonych odsetek.
Należne odsetki przekazywane są na rachunek ubezpieczonego w otwartym funduszu emerytalnym.
Stopa procentowa odsetek, obowiązująca 1 października 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. wynosi 4,51%.

28 września 2012 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 27 lipca 2012 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 965)
Ustawa implementuje do polskiego systemu prawa dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/40/UE z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie ram wdrażania inteligentnych systemów transportowych w obszarze transportu drogowego oraz interfejsów z innymi rodzajami transportu. Dzięki zmianom wprowadzonym w ustawie o drogach publicznych zarządcy dróg będą wdrażali inteligentne systemy transportowe (ITS) do zarządzania ruchem pojazdów na drogach publicznych. Wykorzystanie ITS przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, poprawi efektywność systemu transportowego oraz ochronę środowiska naturalnego. Rozszerzono katalog definicji o pojęcia związane z ITS. Ponadto dodany został rozdział regulujący zasady obowiązujące przy wyborze i wdrażaniu aplikacji ITS i usług ITS.

Nowelizacja ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych W dniu 3 września 2012 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw (Dz. U. 2012, Poz. 986) nowelizacja ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Zmiana ma na celu uszczelnienie systemu wspierania zatrudniania osób niepełnosprawnych ze środków publicznych, a także urealnienie wysokości wsparcia udzielanego pracodawcom zatrudniającym osoby niepełnosprawne.

Wzmocnione zostały uprawnienia kontrolne Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Nowelizacja zmienia dodatkowo podstawę wyliczania dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych i od 1 września 2012 roku będzie to ponownie minimalne wynagrodzenie obowiązujące w grudniu roku poprzedniego. Nowe przepisy uzależniają dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego od przekazania na jego konto wynagrodzenia albo na rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub przekazane na adres zamieszkania pracownika, za pośrednictwem osób prawnych prowadzących działalność w zakresie doręczania kwot pieniężnych. Ustawa doprecyzowuje też zasady funkcjonowania zakładów aktywności zawodowej i zakładów pracy chronionej.

Źródło: www.dziennikustaw.gov.pl, stan z dnia 4 września 2012 r.
Data publikacji: 4 września 2012 r.

Od 29 sierpnia zmianie ulegnie wielkość dwóch składów wolnocłowych zlokalizowanych na terenie Portu Lotniczego Rzeszów-Jasionka i na terenie Portu Lotniczego Poznań -Ławica.
Znacznie wzrośnie obszar składu wolnocłowego na lotnisku Rzeszów-Jasionka, co spowodowane jest rozbudową portu lotniczego i stanowi reakcję na zwiększającą się liczbę pasażerów korzystających z usług przewoźników lotniczych, a co za tym idzie wzrostem zapotrzebowania na rozwój istniejącej sieci sklepów wolnocłowych.
Z kolei strefa wolnocłowa na lotnisku Poznań-Ławica zostanie zmniejszona, co związane jest z przeprowadzeniem prac inwestycyjnych zmierzających do rozbudowy portu i koniecznością wyłączenia części obszaru, na którym obecnie funkcjonuje skład wolnocłowy.
Rozporządzenie z 30 sierpnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia składu wolnocłowego na terenie Portu Lotniczego Rzeszów-Jasionka (Dz. U., poz. 930) i rozporządzenie z 30 sierpnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia składu wolnocłowego na terenie Portu Lotniczego Poznań-Ławica (Dz. U., poz. 929) wejdą w życie 29 sierpnia 2012 r.

10 sierpnia weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 lipca 2012 r. w sprawie utworzenia, organizacji i trybu działania Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego (Dz. U. z 2012 r., poz. 856)

W związku z postępującymi pracami nad Kodeksem budowlanym utworzona została Komisja Kodyfikacyjna Prawa Budowlanego przy ministrze właściwym do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej. Przewodniczącego Komisji powołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów. Członkowie Komisji, jej przewodniczący, zastępca przewodniczącego oraz sekretarz Komisji są powoływani na czas oznaczony, nie dłuższy niż 4 lata. Do zadań Komisji należy opracowanie projektu przepisów rangi ustawowej w zakresie kompleksowej regulacji dotyczącej procesu inwestycyjno-budowlanego. Przewodniczący Komisji nie rzadziej niż raz na trzy miesiące przesyła Ministrowi informację o postępie prac Komisji. Projekt przyjęty przez Komisję przewodniczący Komisji przedstawia Ministrowi, który następnie przedstawia go Radzie Ministrów w trybie określonym odrębnymi przepisami. Koszty związane z działaniem Komisji pokrywa Minister z części budżetu państwa, której jest dysponentem.