Strona główna » Prawo » Nowe prawo

Nowe prawo

Wykaz oraz profesjonalne omówienia najnowszych zmian w prawie. Eksperci analizują wprowadzone w stanie prawnym zmiany i porównują je do stanu obowiązującego poprzednio.

Najnowsze zmiany w prawie

W dniu 2 sierpnia została ogłoszona ustawa z dnia 15 czerwca 2012 r. o ratyfikacji Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych (Dz. U. poz. 882).

Celem Konwencji jest popieranie, ochrona i zapewnienie pełnego i równego korzystania z praw człowieka i podstawowych wolności przez wszystkie osoby niepełnosprawne, tj. osoby, które mają długotrwale naruszoną sprawność fizyczną, umysłową, intelektualną lub w zakresie zmysłów, co może, w oddziaływaniu z różnymi barierami, utrudniać im pełny i skuteczny udział w życiu społecznym, na zasadzie równości z innymi osobami.
Ustawa wejdzie w życie z dniem 17 sierpnia 2012 r.

Od 1 października 2012 r. z 444 zł do 529 zł wzrośnie maksymalna kwota zasiłku stałego. Wzrosną również kryteria dochodowe uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej, w przypadku osób samotnie gospodarujących do poziomu 542 zł (z 477 zł), w przypadku osoby w rodzinie do poziomu 456 zł (z 351 zł).

Tak wynika z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. poz. 823).
Zmiana wysokości kwot kryteriów pociąga za sobą zmianę:
1) maksymalnej kwoty zasiłku stałego do kwoty 529 zł, 2) przedziału pomocy na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą: 531–1.260 zł,
3) kwoty dochodu z 1 ha przeliczeniowego - ulega ona podwyższeniu o 25% sumy kwot, o które wzrastają kryterium dochodowe osoby samotnie gospodarującej i kryterium dochodowe na osobę w rodzinie, to jest o 42,5 zł do wysokości 250 zł (w zaokrągleniu do pełnych złotych).

Zmiany wprowadza rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 czerwca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu i sposobu doręczania pism sądowych w postępowaniu cywilnym (Dz. U. poz. 758).
Pełnomocnik pocztowy będzie mógł odebrać pisma na poczcie, ale nie w urzędzie gminy. Ustawodawca doszedł do wniosku, że taki zapis byłby sprzeczny z regulacjami art. 139 § 11 k.p.c. Po zmianach przepis zawierający katalog podmiotów uprawnionych do odbioru pism podzielony będzie na dwa punkty - jeden dotyczący placówki pocztowej a drugi urzędu gminy.
Uproszczono także przepisy dotyczące czynności dokonywanych przez doręczającego przesyłkę. Na stronie adresowej nie trzeba będzie umieszczać daty doręczenia i podpisu w momencie odbioru.
Pracownik poczty nie będzie też musiał na tej stronie przybijać datownika. Ma to znaczenie praktyczne, ponieważ nanoszenie takiej liczby danych na adresową stronę koperty powodowało, że informacje stawały się nieczytelne. Nowe przepisy pozwolą, by w przypadku kopert o małych formatach ww. zapisy i stemple znalazły się na tylnej stronie koperty.

Wyłączenie z podatku VAT usług bezpłatnej pomocy prawnej oraz zwolnienie otrzymującego pomoc z podatku dochodowego z tego tytułu to kolejne z propozycji Ministerstwa Gospodarki jakie znalazły się w projekcie założeń tzw. trzeciej ustawy deregulacyjnej.
W obowiązującym stanie prawnym - jak podkreślają projektodawcy - nie można jednoznacznie rozstrzygnąć czy usługi bezpłatnej pomocy prawnej mają być opodatkowane podatkiem VAT oraz czy stanowią one przychód dla osób korzystających z takiej pomocy.
Powołując się na wyjaśnienia Ministerstwa Finansów można stwierdzić, że nieodpłatna pomoc prawna nie jest objęta zakresem ustawy o VAT, jeżeli jej świadczenie wpisuje się w cel działalności gospodarczej prowadzonej przez podatnika. Aczkolwiek takie wyjaśnienie nie obejmuje grupy prawników nie prowadzących działalności gospodarczej, a świadczących usługi prawne pro bono.
W związku z powyższym resort gospodarki postuluje wyraźne wyłączenie usług bezpłatnej pomocy prawnej z podatku VAT. W celu przeciwdziałania ewentualnym nadużyciom rozważa również wprowadzenie kryterium dochodów społecznych dla ograniczenia stosowania wyłączenia z podatku VAT.
Drugi z elementów powyższego wyłączenia to wprowadzenie zwolnienia z podatku dochodowego dla osób korzystających z tej pomocy.
Opracowanie: Katarzyna Bogucka, RPE WKP
Źródło: www.rcl.gov.pl, stan z dnia 2 lipca 2012 r.

Zmiany MSR 1 „Prezentacja sprawozdań finansowych" służą jaśniejszej prezentacji rosnącej liczby składników innych całkowitych dochodów oraz ułatwieniu użytkownikom sprawozdań finansowych odróżnienia tych składników innych całkowitych dochodów, które mogą następnie zostać przeklasyfikowane na zyski lub stratę, od składników, które nigdy nie zostaną w ten sposób przeklasyfikowane. Zmiany MSR 19 powinny z kolei pomóc użytkownikom sprawozdań finansowych w lepszym zrozumieniu tego, w jaki sposób programy określonych świadczeń wpływają na sytuację finansową, wyniki finansowe oraz przepływy środków pieniężnych jednostki. Celem tego standardu jest uregulowanie rachunkowości świadczeń pracowniczych oraz ujawniania informacji na ich temat.

Zmienione rozporządzenie weszło w życie w dniu 9 czerwca 2012 r., jednak przedsiębiorstwa mogą stosować zmiany standardów wynikające ze zmiany MSR 1 najpóźniej wraz z rozpoczęciem swojego pierwszego roku obrotowego rozpoczynającego się od dnia 1 lipca 2012 r. lub później. Natomiast zmiany wynikające z nowelizacji MSR 19 przedsiębiorstwa stosują wraz z rozpoczęciem swojego pierwszego roku obrotowego rozpoczynającego się dnia 1 stycznia 2013 r. lub później.

Data publikacji: 12 czerwca 2012 r.

W dniu 23 maja wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny (Dz. U. poz. 486).
Nowe rozporządzenie zastąpiło rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny (Dz. U. Nr 154, poz. 1289). Został wprowadzony nowy wykaz modułów specjalizacji I i II stopnia oraz zmiany zakresu tematycznego w wymiaru godzinowego szkoleń.
Zmniejszono ilość godzin przewidzianych na realizację szkolenia z zakresu I stopnia specjalizacji (zgodnie z założeniem, że szkolenie to ma za zadanie doprecyzowanie i utrwalenie podstawowych wiadomości z zakresu pracy socjalnej i pomocy społecznej). Szkolenie z zakresu II stopnia specjalizacji dotyczy nabywania wiadomości i umiejętności z zakresu pracy socjalnej z konkretną grupą osób korzystających z pomocy społecznej i ma charakter specjalistyczny. Nastąpiła modyfikacja zakresu i wymiaru godzinowego między częścią bloku ogólnego i specjalistycznego (minimum programowe szkolenia tak jak dotychczas wynosi 240 godzin).
Ujednolicone zostały wymagania dotyczące kwalifikacji kadry dydaktycznej szkoleń specjalizacyjnych oraz sprecyzowane kwalifikacje pracowników socjalnych niezbędne do udziału w szkoleniu specjalizacyjnym i przystąpienia do egzaminu na I lub II stopień specjalizacji.
Uregulowano tryb wnoszenia opłat za egzamin na I i II stopień specjalizacji. Opłata wnoszona będzie na konto wskazane przez marszałka danego województwa w przypadku egzaminu na I stopień i na konto jednostki współpracującej z Komisją w przypadku egzaminu na II stopień.
W rozporządzeniu określone zostały również załączniki wzorów dyplomów uzyskania specjalizacji I i II stopnia.
Źródło: www.dziennikustaw.gov.pl, stan z dnia 23 maja 2012 r.

8 lutego 2012 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej (Dz. U. Nr 248, poz. 1492).

6 lutego 2012 r. wchodzi w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania dodatkowego wynagrodzenia osób wchodzących w skład komisji lekarskich oraz pracowników średniego personelu medycznego wyznaczonych do powiatowych komisji lekarskich orzekających o stopniu zdolności do czynnej służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. z 2012 r. Poz. 51).

5 lutego 2012 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz. U. z 2012 Poz. 81).
03.02.2012

4 lutego 2012 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu postępowania ze środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi, ich preparatami, prekursorami kategorii 1 oraz środkami zastępczymi gromadzonymi w celach naukowych przez jednostki naukowe prowadzące badania nad problematyką narkomanii (Dz. U. z 2012 poz. 73).