Nowelizacja ustawy o izbach lekarskich

20 lipca 2013 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 19 kwietnia 2013 r. o zmianie ustawy o izbach lekarskich oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 779).

Nowe przepisy ujednolicają drogę odwoławczą od orzeczeń sądów dyscyplinarnych kończących postępowanie w sprawie wskazanych zawodów medycznych (lekarze, weterynarze, pielęgniarki i położne, farmaceuci oraz diagności laboratoryjni) - wybrany został model kasacji wnoszonej do Sądu Najwyższego. Ujednolicony został również termin wnoszenia tego środka oraz możliwość wnoszenia go od wszystkich orzeczeń niezależnie od rodzaju orzeczonej przez sąd dyscyplinarny kary. Kasacja będzie mogła być wnoszona z powodu uchybień wymienionych w art. 439 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555 z późn. zm.) lub innego rażącego naruszenia prawa, może ona być również wniesiona z powodu niewspółmierności kary.